Saturday, 25 October 2014

ഉന്കെ ഖയാല്‍...

ഉന്കെ ഖയാല്‍

രചന :മജ്റൂഹ് സുല്ത്താന്‍
ആലാപനം : മുഹമ്മദ്‌ റഫി

ഉന്കേ ഖയാല്‍ ആയെ തൊ
ആതെ ചലേ ഗയേ
ദീവാന സിന്ദഗി കോ
ബനാതെ ചലേ ഗയേ...

ജോ സാസ് ആ രഹി ഹേ
ഉസീ കാ പയാമ് ഹേ
ബേതാബിയോം കോ ഓര്‍
ബഡാതെ ചലേഗയേ..

ഉസ് ദില്‍ സെ ആ രഹി ഹേ
കിസീ യാര്‍ കീ സദാ
വീരാന് മേരെ ദില്‍കോ
ബസാതെ ചലേ ഗയേ...

ഹോശോ ഓഹാവസ് പെ മേരെ
ബിജലി സി ഗിര്‍ പഡീ
മസ്തീ ഭരീ നസര്‍ സേ
പിലാതെ ചലേ ഗയേ...

ഉന്കേ ഖയാല്‍ ആയെ തൊ
ആതെ ചലേ ഗയേ

ഈ ഏകാന്ത യാമത്തില്‍
പ്രേമഭാജനത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍
വന്നു ചേരുന്നു;
നിലക്കാത്ത പ്രവാഹം പോലെ

വിരഹിയായ എന്നെ
ആ ഓര്‍മ്മകള്‍ ഭ്രാന്തനാക്കുന്നു

എന്റെ ഓരോ ശ്വാസത്തുടിപ്പും
അവളുടെ അനുരാഗ രേണുക്കളാല്‍
നിര്‍ഭരമായിരിക്കുന്നു
അശാന്ത ചിത്തനായ
എന്റെ അസ്വാസ്ഥ്യത്തെ
ആ വിചാര പ്രവാഹം ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നു.

എന്റെ ഇടനെഞ്ചില്‍
പ്രതിധ്വനിക്കുന്നത്
പ്രേമികയുടെ മധുരനാദം
നിശ്ശൂന്യമായ എന്റെ ഹൃത്തടത്തില്‍

എന്റെ ബോധ മണ്ഡലങ്ങളില്‍
പതിച്ച മിന്നല്‍ പിണര്‍
മാദക നോട്ടത്താല്‍ അവള്‍
എനിക്ക് സ്നേഹ വീഞ്ഞ് പകര്‍ന്നു.

അവളെ ഓര്‍മ്മിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയാല്‍
മനതാരിലൂടൊഴുകും

നിനവുകളുടെ നിലക്കാത്ത ധാര.


അപ്നി ധുന്‍ മേം...ഗസല്‍

അപ്നി ധുന്‍ മേം

രചന: നാസിര്‍ കാസിമി
ആലാപനം: ഗുലാം അലി

അപ്നി ധുന്‍ മേം രഹ്താ ഹും
മേം ഭീ തേരേ ജൈസാ ഹും (2)
ഓ പിച്ഛലി രുത് കേ സാഥീ
അബ്കെ ബരസ് മേം തന്ഹാ ഹും             

അപ്നി ധുന്‍ മേം....

തേരി ഗലി മേ സാരാ ദിന്‍
ദുഖ് കേ കങ്കര്‍ ചുന്‍താ ഹും

അപ്നി ധുന്‍ മേം....

മേരാ ദിയാ ജലായേ കോന്‍
മേം തേരാ ഖാലി കമരാ ഹും
അപ്നി ലഹര് ഹേ, അപ്നാ രോഗ്
ദരിയാ ഹും ഔര്‍ പ്യാസാ ഹും

ആതീ രുത് മുജ്സെ രോകെഗി
ജാതി രുത് കാ ജോകാ ഹും
അപ്നി ധുന്‍ മേം രഹ്താ ഹും

മേം ഭീ തേരേ ജൈസാ ഹും ------------------------------

ആത്മ വിചാരങ്ങളില്‍...
============================= 
ഇവിടെ ഞാന്‍ ധ്യാന ശീലന്‍
നോവിന്‍ ആത്മവിചാരങ്ങളില്‍
കഴിയുന്ന എന്റെ അവസ്ഥ
നിന്റെതിനു തുല്യം.

ഓ പോയ കാലത്തിന്റെ തോഴീ,
ഈ ദശാ സന്ധ്യയില്‍
ഞാനിതാ തനിച്ചായിരിക്കുന്നു.

നിന്റെ തെരുവില്‍ നിന്നും
നിത്യവും ഞാന്‍ ശേഖരിപ്പത്
അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ കല്‍ത്തുണ്ടുകള്‍.

നീ അല്ലാതെ വേറെ ആരെന്‍
ദീപം തെളിയിക്കും?
നിനക്കായ് തുറന്നു വച്ച
മുറിയാണ് ഞാന്‍

ആവേശത്തിരമാലകള്‍
എന്റെ രോഗമായിരിക്കാം.
ഞാന്‍ ജല നിര്‍ഭരമായ നദി
എന്നിട്ടും തീരാ ദാഹത്തില്‍
കഴിയാകുന്നു എന്റെ വിധി.

ആസന്ന ഋതു എന്നെ
തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തിയേക്കാം
പോയ വസന്തത്തെ
നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവന്‍ ഞാന്‍......


Thursday, 23 January 2014

ആപ്കീ യാദ്

രചന: മഖ്ദൂം
ആലാപനം:ചായാ ഗാംഗുലി.


ആപ്കീ യാദ് ആതീ രഹീ
രാത് ഭര്‍ ആപ്കീ യാദ് ആതീ രഹീ
ചശ്മേ നം മുസ്കുരാതീ രഹീ
രാത് ഭര്‍

രാത് ഭര്‍ ദര്‍ദ് കീ ശമ്മാ ജല്‍തീ രഹീ
ഗം കീ ലൌ തര്തരാതീ രഹീ
രാത് ഭര്‍ ...

ബാംസുരീ കീ സുരീലീ സുഹാനീ സദാ
യാദ് ബന്ബന്കെ ആതീ രഹീ
രാത് ഭര്‍ ...

യാദ് കീ ചാന്ദ് ദില്‍ മെ ഉതര്തി രഹേ
ചാന്ദ്നീ ജഗമഗാതീ രഹീ
രാത് ഭര്‍ ...

കോയി ദീവാനാ ഗലിയോം മേം ഫിരതാ രഹാ
കോയീ ആവാസ് ആതീ രഹീ
രാത് ഭര്‍ .....

ചശ്മേ നം മുസ്കുരാതീ രഹീ
രാത് ഭര്‍ഓര്‍മ്മകള്‍ 
----------------

രാവിലുടനീളം അങ്ങയെപ്പറ്റിയുള്ള 
ഓര്‍മ്മകള്‍ വന്നു ചേരുന്നു 
ഈറനായ എന്റെ നയനങ്ങള്‍ 
ആ സ്മൃതികളാല്‍ പുഞ്ചിരി തൂകുന്നു
രാവിലുടനീളം വിരഹ ശോകത്തിന്റെ
ദീപം കത്തിയെരിഞ്ഞ്‌ കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
രാവിലുടനീളം നോവിന്‍ നാളം
അണയാതെ ജ്വലിക്കുന്നു.
മുരളിയിലെ സുന്ദര സ്വര രാഗം
ഓര്‍മ്മകളായി പരിണമിച്ചു.
എന്റെ ചാരത്തണയുന്നു,
രാവിലുടനീളം ഓര്‍മ്മകളായി
മാറിയ രാഗങ്ങള്‍ വന്നു ചേരുന്നു.
എന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ സ്മരണകളുടെ
ചന്ദ്രന്‍ ഉദിച്ചുയരുന്നു.
മനസ്സില്‍ പൂനിലാവ്‌ പരക്കുന്നു.
നിശ നിറയെ ആ ചന്ദ്രിക പടരുമ്പോള്‍
തെരുവില്‍ ഏതോ ഭ്രാന്തന്‍
സ്നേഹം തേടി അലയുകയാണ്
അജ്ഞാതമേതോ സ്വരം
എന്റെ കര്‍ണ്ണങ്ങളില്‍ ഒഴുകിയെത്തുന്നു,
രാവിലുടനീളം ഞാന്‍
ആ മധുര സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നു......

സാരാ ശഹര്‍ ബിലക്താ ഹേ...

അഹമ്മദ് ഫരാസ്

സാരാ ശഹര്‍ ബിലക്താ ഹേ
ഫയര്‍ ഭി കൈസാ സക്താ ഹേ.
ഹര്‍ കോയി തസ്വീര്‍ നുമാ
ദൂര്‍ കിലാ മേം തക്താ ഹേ
ഗലിയോം മേ ബാരൂദ് കീ ബൂ
യാ ഫയര്‍ ഖൂന്‍ മെഹക്താ ഹേ
സബ്കെ ബാഹൂ യെക് ബസ്മാ
സബകാ ജിസ്മ് ദഹക്താ ഹേ
ഇക് സഫര്‍ വോഹെ ജിസ് മെ
പാവോം നഹീ ദില്‍ തക്താ ഹേ.

അഹമ്മദ് ഫറാസ്


നഗരം വിലപിക്കുന്നു ...
-----------------

ഈ നഗരം ഒന്നടങ്കം അലമുറയിടുന്നു.
എന്നിട്ടും അസാധാരണമായ ഒരു വിമൂകത.
ഓരോ വ്യക്തിയും വരച്ചു ചേര്‍ക്കപ്പെട്ട
നിര്‍ജ്ജീവ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് സമാനം.
അനന്തതയുടെ നിശ്ശൂന്യതയിലേക്ക്
തുറിച്ചു നോക്കുകയാണവര്‍
തെരുവുകളില്‍ വെടിയുണ്ടയുടെ
രൂക്ഷ ഗന്ധം.
ശ്വാസത്തില്‍ ചോരയുടെ മണം
സര്‍വ്വരുടെയും കൈകള്‍
വിറങ്ങലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു.
എങ്കിലും ശരീരം
ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
ഈ പ്രയാണ പാതയില്‍ പാദങ്ങളല്ല,
ഹൃദയമാണ് വേദനിക്കുന്നത്.(പാകിസ്താനിലെ സൈനിക ഭരണകൂടത്തെ വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ ഗസല്‍ )